Нд, 16.06.2019, 13:34
Вітаю Вас Гость | RSS

Зерна: наука, освіта, культура

Меню сайту

Каталог статей

Головна » Статті » Держава » Електронне урядування

Досвід зарубіжних країн щодо розробки та реалізації програми електронного урядування: уроки для України
Уряди всього світу визнають важливість розвитку інформаційно -
комунікаційних технологій (далі - ІКТ) для забезпечення прогресу в умовах
швидкої глобалізації світової економіки.
Переваги нових технологій, особливо інформаційних та комунікаційних,
мають бути загальнодоступними. Це засвідчено в документі "Millennium
Declaration", який Генеральна асамблея ООН прийняла в 2000 р. .
Оскільки Україна сьогодні активно інтегрується в міжнародні економічні,
наукові й освітні структури, сприяє розширенню вітчизняних ІКТ, то актуаль-
ним стає питання узагальнення й адаптації світового досвіду реалізації програ-
ми електронного урядування.
Вивчення зарубіжного досвіду з упровадження системи електронного уря-
дування спонукає вітчизняних науковців більш глибоко дослідити сучасний
стан цієї проблеми в Україні та можливості швидшого впровадження-
передових напрацювань у вітчизняну систему державного управління з ураху-
ванням світового досвіду.
Існує багато підходів до визначення поняття "електронний уряд". У сучас-
ному розумінні термін "e-government" тлумачиться не лише як "електронний
уряд", а як "електронне управління державою".
Замість "електронного уряду" більш доречно говорити про державну мере-
жеву інформаційну інфраструктуру як інформаційно - комунікаційну систему,
що забезпечує оптимальне, з погляду суспільства, функціонування всіх гілок і
рівнів державної влади
Електронний уряд - це лаконічний опис сучасного підходу до визначення
ролі урядових органів у житті держави й суспільства. Електронний уряд - це
нова модель державного управління. Вона здатна якісно перетворити відносини
бізнесу й громадян з державною владою і передбачає взаємодію держави, біз-
несу та громадян за допомогою ІКТ.
Визначення електронного урядування формується фахівцями, виходячи з
різних принципів. Одні автори віддають перевагу визначенням описового хара-
ктеру, які саме зміни відбуваються в суспільстві й окремих його структурах за-
вдяки впровадженню електронного урядування. Інші вибирають прикладний
аспект електронного урядування і просто перераховують різні варіанти засто-
сування окремих його інструментів. Є також короткі технічні визначення, що
акцентують увагу винятково на застосованих технологічних рішеннях і специ-
фічних програмних продуктах, і економічні, що орієнтовані на максимальну
ефективність управління державою. Кожний принцип правильний, оскільки у
свій спосіб відображає конкретний аспект функціонування електронного уря-
дування.
Погоджуючись з даним визначенням, під інформаційною системою "елект-
ронний уряд" будемо розуміти систему збирання, введення, пошуку, обробки,
збереження та видачі користувачеві на вимогу згідно з визначеними критеріями
інформаційних ресурсів для забезпечення надання численних послуг державних
органів усіх гілок влади всім категоріям громадян інформаційно - телеко-
мунікаційними засобами та інформування громадян про роботу державних ор-
ганів. Шлях до електронного урядування складається з чотирьох окремих ета-
пів. На першому етапі органи державної влади використовують мережу для
розміщення інформації про себе для зручності громадян і ділових партнерів.
Уже створені і працюють тисячі таких сайтів, що передбачають односторонній
зв'язок. На другому етапі ці сайти стають інструментами для двостороннього
спілкування, що дає змогу громадянам повідомляти нову інформацію про себе.
На третьому етапі всі сайти надають можливість здійснювати офіційний і варті-
сний обмін інформацією, що підлягає кількісному вимірюванню. Це може
включати продовження терміну дії ліцензії, сплату штрафу або запис на курс
навчання. Останній етап передбачає наявність порталу, що інтегрує весь ком-
плекс послуг уряду і забезпечує доступ до них, виходячи з потреб і функціона-
льних аспектів, а не з наявної структури департаментів і відомств. Просте ім'я
для входу в систему і пароль дозволять користувачеві спілкуватися з будь -
яким підрозділом уряду. У багатьох іноземних урядах уже є плани створення
таких порталів, однак у даний час лише два подібних сайти мають рівень вище
місцевого: МАХІ, створений в австралійському штаті Вікторія, і eCitizen Centre,
створений у Сінгапурі.
На думку генерального бізнес - керівника корпорації Intel Стейсі Джереда
Сміта, досягнення успіху в проектах створення "електронного урядування" у
будь - якій країні світу забезпечується наявністю трьох основних компонентів:
забезпечення доступу до нових технологій якомога більшій кількості населення
шляхом зменшення вартості доступу до мережі Інтернет, процесу організації
вивчення нових технологій, створення Інтернет - кіосків; створення розгалуже-
ної телекомунікаційної інфраструктури, що сприятиме активному розвитку різ-
номанітних сфер соціально - економічного життя суспільства; затвердження
відповідного законодавства, де чітко були б визначені права та обов'язки люди-
ни в "електронному суспільстві", а також базова термінологія.
Перехід до застосування методів електронного урядування має вестися в
усіх напрямах державного управління й суспільного сектора. Відставання будь-
яких сфер порушить динаміку інформаційного розвитку країни. Перехід на ін-
тернет - технології в масштабі країни фактично означає трансформацію всіх ос-
новних форм діяльності урядових закладів і є складним організаційним, техно-
логічним, соціальним процесом, що вимагає значних фінансових витрат і адмі-
ністративних зусиль. Успіх залежить від правильної стратегії і тактики на кож-
ному з етапів реалізації програми, раціональної організації, координації і взає-
модії всіх учасників процесу - виконавчої, законодавчої, судової влади всіх рів-
нів, бізнесу (бізнес - структур), університетів, громадських організацій і грома-
дян. Треба буде вирішити комплекс взаємозалежних політичних, правових,
управлінських і технологічних питань, визначити джерела фінансування, на-
вчити персонал. Процес комерціалізації уряду торкнувся всіх рівнів влади. Оп-
тимальним вирішенням визнано створення загальнонаціональної багатофункці-
ональної і багаторівневої інтегрованої інформаційної системи на базі Інтернету,
у рамках якої забезпечуватиметься як управління країною і взаємодія урядових
органів усіх рівнів (закритий для населення рівень), так і доступ населення до
відкритої урядової інформації. Створення кожною державною інституцією
окремих відкритих сайтів є нераціональним кроком. Разом з тим, враховуючи,
що сьогодні близько 90% звернень до влади всіх рівнів здійснюється за особис-
того контакту громадян і співробітників державного апарату, і в майбутньому
також збережеться частина населення, що віддасть перевагу традиційному спі-
лкуванню, потрібно розробити оптимальне співвідношення обох процедур і ра-
ціональний розподіл ресурсів на їх розвиток .
Визначаючи "електронний уряд" насамперед як трансформування внутрі-
шніх та зовнішніх взаємовідносин державних організацій на базі використання
можливостей Інтернету, інформаційних і телекомунікаційних технологій з ме-
тою оптимізації надання послуг, підвищення рівня участі суспільства в питан-
нях державного управління та вдосконалення процесів функціонування держа-
ви й аналізуючи досвід 22- ох країн, які розпочали впровадження "електронного
уряду", можна сформулювати п'ять відмінних ознак країн - лідерів у галузі еле-
ктронного урядування:
1.Раціональне поєднання задуму та способів реалізації - розумний баланс між
політичною ініціативою і простотою адміністративних схем та дуже чітко сфо-
рмульовані цілі.
2.Орієнтація на споживача.
3.Використання принципів управління взаємовідносин з громадянами - си-
стематизація даних про поведінку і прогнозування потреб громадян.
4.Поєднання кількості і комплексності послуг - оптимальний баланс між кількі-
стю послуг та методами їх надання.
5.Мережеві портали як єдині центри доступу - портали розглядаються як засіб
централізації і інтеграції державних послуг і як ключ до подолання міжвідом-
чих бар'єрів .
Фундаментальна стратегія країн - лідерів у галузі електронного урядування
зводиться, передусім, до розробки масштабного стратегічного підходу; обереж-
них перших кроків і невеликих, але відчутних результатів; переходу до приско-
реного розвитку; руйнування традиційних державних структур як необхідна
умова створення "електронного уряду".
Багато країн світу, в тому числі й Україна, вже впровадили або впроваджу-
ють велику кількість ініціатив у галузі "електронного уряду". Цю різноманіт-
ність ініціатив можна згрупувати за такими категоріями:
• публікація (поширення) інформації, створення додатків, які забезпечують до-
ступ до урядової інформації по Інтернету;
• електронні форми й інтерактивна взаємодія, наприклад, надання доступу в
електронній формі до різних бланків документів, що необхідні громадянам і бі-
знесовим структурам для взаємодії з органами державної влади; пошук вакансій
у державних організаціях на основі запитів користувача;
• транзакції.
До таких додатків належить подання заяв в електронній формі на отриман-
ня ліцензій на право займатися певними видами діяльності, подання податкових
декларацій, заяв на обмін документів, надання таких послуг, як дистанційна
освіта, консультування, поради щодо стану здоров'я тощо.
Запровадження електронного урядування в провідних країнах відбувається
під гаслом відкритості й підзвітності урядів громадянам. Підзвітність, у свою
чергу, зводиться не лише до надання громадянам інформації електронним шля-
хом, а забезпечується можливістю відкритої оцінки роботи конкретних держав-
них установ і розробкою доступних населенню засобів моніторингу показників
їх роботи.
За даними експертів, найкраще налагоджена он-лайнова робота податкових
і поштових служб. З усіх досліджених країн лише Фінляндія та Сінгапур пропо-
нують своїм громадянам послуги через мобільний зв'язок. Наприклад, Верхов-
ний суд Сінгапуру посилає громадянам SMS, щоб нагадати дату засідання.
Крім того, ті громадяни Сінгапуру, які авторизовані на сайті, можуть електро-
нним способом подавати до суду позови в незначних справах. Незабаром ця по-
слуга буде доступна всім жителям країни.
Аналіз загальної стратегії США у сфері ІКТ дає змогу стверджувати, що
уряд бере на себе роль лідера в електронізації економіки, у тому числі в стиму-
люванні розвитку електронної комерції; реорганізовує свою роботу в межах на-
ціональної ініціативи щодо зміцнення контролю за своєю діяльністю з боку
громадян.
На сьогодні федеральний уряд США приділяє особливу увагу електронній
торгівлі між державними організаціями та міністерствами, конкурсним елект-
ронним торгам на постачання товарів і надання послуг для задоволення держа-
вних потреб; доступу населення до урядової інформації; використанню смарт -
карт, у тому числі у федеральному уряді; вирішенню різноманітних завдань, зо-
крема публікації офіційних документів на урядових веб - сайтах, електронізація
сплати податків, надання статистичної інформації про роботу державних орга-
нів населенню; застосуванню ІКТ в медицині і сфері охорони здоров'я.
Доступність посадовців федерального уряду президента США для населен-
ня і країни забезпечується за допомогою системи Comlink, що розроблена в
Массачусетському інституті технологій (МІТ). Ця система сприяє наданню по-
слуг, дає змогу публікувати урядові документи і відкрита для доступу всім ко-
ристувачам Інтернету. Матеріали брифінгів, тексти виступів, звіти, проекти за-
конів, що надаються канцелярією Білого дому, розміщуються на сервері поши-
рення електронної інформації системи Comlink. За оцінками оглядачів, більш як
мільйон користувачів щоденно отримують документи, що їх цікавлять.
Друга система - Open Meeting - була створена в рамках обговорення націо-
нальної ініціативи підвищення підконтрольності уряду громадянам (ППУ). Во-
на дає можливість подавати пропозиції та одержувати відгуки на них в інтерак-
тивному режимі електронною поштою. Однією з головних цілей створення цієї
системи є спрощення процедури опитування та одержання пропозицій з різно-
манітних джерел. За наявними даними, системою Open Meeting скористалося
понад 3 тис. осіб, які подали близько 1200 пропозицій. Інформація для обгово-
рення була структурована тематично, і, таким чином, кожен учасник обгово-
рення ініціативи ППУ міг вибрати ту чи іншу тему. Система передбачала ви-
ключно вільний обмін думками, без дебатів і прийняття кінцевих рішень.
Ці системи сприяли підвищенню доступності державних органів для насе-
лення країни і забезпечили громадян більш ефективними засобами доступу до
державних документів. Водночас федеральні службовці отримали інформацію
про настрої виборців.
Державні послуги у США для населення надаються сьогодні багатьма шля-
хами: через торгові точки, банки і відділення зв'язку. Державні установи укла-
дають з компаніями угоди з надання послуг. Мережу державних послуг, що діє
у реальному світі, слід розвивати й у віртуальному вимірі .
Впровадження електронного урядування у Великобританії грунтується на
положеннях Білої книги "Модернізації уряду" (Modernising Government White
Paper) й оформлене у "Стратегічну концепцію обслуговування суспільства в ін-
формаційну добу" ("E - citizen, e - business, e - government. A strategic framework
for public service in the Information Age"). Основна мета концепції полягає в кон-
кретизації процесу переходу до уряду інформаційної доби.
У програму включені такі питання: структура і перелік послуг, які необхід-
но запровадити для звичайних користувачів та неурядових організацій; розши-
рення спектра послуг, які надаються органами влади; забезпечення максималь-
ного охоплення населення урядовими послугами; покращання ефективності ко-
ристування інформацією; визначення конкретних заходів щодо реалізації всіх
змін, необхідних для впровадження концепції.
Урядова стратегія передбачає розвиток і використання всіх електронних ви-
дів надання послуг через Інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення,
спеціальні центри. Водночас електронний сервіс не виключає можливості осо-
бистого контакту. Певну стурбованість викликає проблема задоволення специ-
фічних та індивідуальних потреб людей, а тому і передбачається створення біз-
нес - порталів для малих та середніх підприємств та особистих домашніх веб-
сторінок для окремих громадян.
Водночас трансформація традиційних форм взаємодії уряду і громадян у
цифровій формі не повинна породжувати соціальну нерівність. У зв'язку з цим
уряд зобов'язаний сприяти зменшенню цифрового розшарування суспільства.
Для цього ведеться цілеспрямована політика у сфері підвищення комп'ютерної
грамотності, створення навчальних центрів і покращання умов для підвищення
кваліфікації персоналу у сфері інформаційних технологій, у тому числі через
забезпечення доступу до національної освітньої мережі та мережевої бібліотеки
Великобританії. Подолання цифрового бар 'єра передбачає не лише підвищення
комп 'ютерної кваліфікації та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів.
Окремі громадяни не бажають або ж не мають можливості стати безпосередні-
ми користувачами нових технологій. Дана стратегія враховує і цю категорію
громадян.
Основні положення стратегії уряду Великобританії спрямовані на сприян-
ня інноваціям у сфері надання послуг громадянам. Однак єдина модель розвит-
ку електронної комерції в органах влади поки що не створена. Окремі моделі
розроблені лише для певних міністерств і агентств відповідно до їхніх функцій
та кола споживачів. Аналізуючи ці моделі, можна виділити в них такі основні
елементи: забезпечення інновацій за рахунок надання нових видів послуг; од-
ночасний розвиток номенклатури послуг і поліпшення обміну інформацією між
громадянами; обмін між громадянами та організаціями досвідом ведення коме-
рційної діяльності з державними органами; забезпечення однотипного взаємо-
зв'язку з користувачами послуг державного управління.
Організаційні передумови: проведення адміністративної реформи, органі-
заційних перетворень в урядових структурах з урахуванням результатів аналізу
та систематизації інформаційних відносин та потоків; модернізація урядової
системи документообігу за умови використання комп'ютерних інформаційних
технологій; розробка регламенту взаємодії урядових структур з метою сумісно-
го обслуговування населення та бізнесових структур; організація пунктів коле-
ктивного доступу населення до системи урядових послуг у режимі он - лайн;
створення умов для інтеграції систем електронного урядування та систем без-
готівкового обігу грошей. З вищезазначеного можна зробити висновок, що
Україна має критично вивчити та використати передовий позитивний світовий
досвід використання ІКТ у державному управлінні з метою побудови й упрова-
дження інформаційної системи "електронного уряду" з урахуванням особливос-
тей потреб нашої держави. Для поставлених цілей необхідна розробка виваже-
ної та поступової державної політики впровадження електронного урядування з
системою моніторингу оцінки кожного етапу побудови "електронного уряду".
Наслідками запровадження електронного урядування повинна вважатись
відкритість та прозорість діяльності органів державної влади та місцевого само-врядування; економія часу та матеріальних ресурсів; підвищення якості надан-
ня адміністративних послуг.
Важливим кроком на шляху впровадження системи електронного уряду-
вання є створення у складі Кабінету Міністрів України спеціального комітету
адаптації державної служби України до широкомасштабного використання тех-
нологій електронного уряду. Необхідною умовою прискорення впровадження
інформаційно - комунікаційних технологій в державному управлінні є стиму-
лювання державою поширення мережі Інтернет та забезпечення широких
верств населення послугою відкритого доступу.
За матеріалами:http://www.osvita-plaza.in.ua
Категорія: Електронне урядування | Додав: InnaS (21.02.2012)
Переглядів: 3225 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Міні-чат
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Зареєстрованих: 0

Усі права захищені. Copyright Сайт "Зерна" © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz