Нд, 16.06.2019, 13:49
Вітаю Вас Гость | RSS

Зерна: наука, освіта, культура

Меню сайту

Каталог статей

Головна » Статті » Держава » Державні органи

Впровадження системи управління якістю у Раді міністрів Автономної Республіки Крим
Умовні скорочення
СУ - система управління якістю;
Посібник – Посібник з якості Управління справами;
МСУ - Методика системи управління якістю;
І – Інструкція системи управління якістю;
ПРК - Представник керівництва з якості (Головний уповноважений з питань впровадження і забезпечення функціонування СУ в Управлінні справами Ради міністрів Автономної Республики Крим

Якість стала одним з головних факторів забезпечення конкурентоздатності продукції та послуг розвинених країн світу. Це вимагало введення:
• єдиних законодавчих вимог;
• єдиних стандартів;
• єдиних процесів перевірки для того, щоб переконатися, що продукція (послуги) фірми відповідає вимогам ринку.
Імпульсом для розвитку стандартизації у світі стало перетворення капіталізму вільної конкуренції в монополістичний. Швидкими темпами стала утверджуватися стандартизація в концернах. Успіхи в розвитку техніки і концентрації виробництва в кінці 19 – на початку 20 ст. зумовили прагнення найбільш економічно розвинених країн регламентувати національну стандартизацію. Це супроводжувалося створенням національних і міжнародних організацій із стандартизації..
Міжнародною організацією зі стандартизації розроблено ряд універсальних міжнародних стандартів серії 9000, що визначають систему управління якістю. Використання міжнародних стандартів (МС) ІSО серії 9000 дозволяє організації досягти таких переваг:
• краще розуміння і узгодженість діяльності у сфері якості у всій організації;
• гарантії постійного використання системи якості для управління в цілому;
• удосконалення системи документації;
• підвищення розуміння у персоналу аспектів якості;
• підвищення продуктивності праці, а, отже, зниження затрат;
• створення фундаменту для постійного удосконалення діяльності.
Протягом останніх років на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.06 № 614 на державному рівні відбувається практичне запровадження систем управління якістю для вдосконалення діяльності. Прикладами є Головне управління державної служби України, мерія міста Комсомольськ на Полтавщині, обласні держадміністрації Луцька, Донецька, Бердянська, де за ініціативи перших керівників проведено професійне навчання службовців і здійснюється вдосконалення систем управління відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000.
Система управління якістю дозволяє чітко визначити і управляти взаємопов’язаними та взаємодіючими процесами, правильно поставити і досягти вимірні цілі діяльності, при цьому стає можливим:
• чіткий розподіл відповідальності між усіма співробітниками щодо реалізації поставлених цілей та завдань;
• усунення надлишкових функцій;
• уніфікація документообігу;
• внутрішній контроль, спрямований на оперативне усунення виявлених невідповідностей, коригування і впровадження попереджувальних дій.
Вперше в Україні на виконання Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України в Раді міністрів Автономної Республіки Крим 5 листопада 2009 р. введено Посібник з якості, основні методики, інструкції з системи управління якістю.
Основна місія політики в області якості апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим є забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Основна мета діяльності - реалізація правового, організаційного, фінансово-господарського і матеріально - технічного забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим на високому професійному рівні.
Основні пріоритети:
- забезпечення якісної і своєчасної підготовки проектів ухвал і розпоряджень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, доручень Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
- висока якість підготовки і проведення засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратних і селекторних нарад керівництва Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
- впровадження передових методів праці, повна комп'ютеризація всіх процесів і послуг, вдосконалення і впровадження нових комп'ютерних програм;
- реалізація на практиці концепції «Електронний уряд»;
- постійне вдосконалення процесу навчання державних службовців апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
- впровадження нових передових методів роботи, що розробляються і рекомендованих Головним управлінням державної служби України;
- створення сприятливих умов для подальшого якісного розвитку професійної майстерності державних службовців, поліпшення умов праці, підвищення оплати праці, соціального захисту і оздоровлення державних службовців апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до Європейських стандартів;
- формування у всім державним службовцям Управління справами відчуття гордості за роботу в апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим і активного протистояння корупції і некомпетентності.
При реалізації пріоритетів апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим дотримується таких принципів:
- законність і верховенство права;
- відкритість, гласність, колективність, прозорість, доступність, публічність, високий професіоналізм в ухваленні рішень;
- постійне вдосконалення системи управління якістю на основі вимог ДСТУ ISO 9001:2009.
Керівництво Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим приймає на себе відповідальність за реалізацію і забезпечення розуміння Політики в області якості на всіх рівнях апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим є апаратом Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Діяльність Управління справами здійснюється в умовах управління наступними процесами:
- загальні процеси управління – призначені для встановлення зобов'язань керівництва щодо розробки, впровадження і функціонування СУ, визначення і забезпечення реалізації політики і цілей Управління справами в області якості. До цієї групи віднесені процеси планування;
- процеси забезпечення – призначені для забезпечення ресурсами інших процесів системи управління якістю;
- оперативні процеси (процеси надання послуг і виконання робіт) – призначені для задоволення вимог споживачів і зацікавлених сторін і виконання робіт, визначених Регламентом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Положенням про Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Положеннями про структурні підрозділи;
- процеси моніторингу і контролю - призначені для забезпечення ефективності функціонування системи управління якістю. До цієї групи віднесені процеси моніторингу і вимірювань, а також процеси вдосконалення.
Застосування процесного підходу в системі управління якістю Управління справами передбачає:
• планування
• моніторинг (контроль)
• вдосконалення.
Процеси системи управління якістю задокументовані в методиках і інструкціях, які вводяться в дію наказами Управління справами.
Міністр уповноважений затверджувати і вводити в дію документацію СУ.
ПРК уповноважений погоджувати документацію СУ.
Менеджер за якістю відповідальний за розробку, впровадження і актуалізацію документації СУ в Управлінні справами відповідно до встановлених вимог.
Керівники підрозділів Управління справами несуть відповідальність за виконання вимог, встановлених в документації СУ і доведення їх до відома персоналу.
Документація СУ розробляється і застосовується для встановлення і доведення до персоналу вимог, методів і правил СУ з метою забезпечення якості виконуваних робіт і послуг, що надаються.
Документація СУ Управління справами представлена:
- Політикою і цілями в області якості;
- Посібником з якості;
- задокументованими методиками;
- записами за якістю (протоколами), які вимагає ДСТУ ISO 9001:2009;
- інструкціями;
- протоколами (типовими формами), визначеними Управлінням справами, як необхідні для забезпечення результативного планування, функціонування і управління своїми процесами;
- положеннями про структурні підрозділи Управління справами;
- посадовими інструкціями персоналу;
- зовнішніми документами.
Структура документації СУ має чотири рівні ідентифікації:
Рівень А Керівництво за якістю Містить опис структури і процесів СУ Управління справами. Вимоги по управлінню Посібником встановлені в р.0.2 Посібника і МСУ 4.2.3 –01-2009
Рівень Б Методики і інструкції системи управління якістю Документально оформлені, розроблені і впроваджені відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009, які встановлюють вимоги оперативного управління якістю робіт/послуг. Вимоги по управлінню встановлені в МСУ 4.2.3-01-2009
Рівень В Зовнішні документи, Регламент Ради міністрів АРК, Положення про Управління справами, положення про підрозділи, посадові інструкції і т.д. Документація, яка регламентує вимоги до порядку проведення робіт, а також встановлює обов'язки, відповідальність і повноваження структурних підрозділів і персоналу. Процедури управління встановлені в МСУ 4.2.3-01-2009, МСУ 4.2.3-02-2009
Рівень Г Робоча документація: типові форми для реєстрації результатів робіт (записи за якістю), реєстраційні журнали і т.д. Робоча документація, зокрема затверджені форми для реєстрації і оформлення результатів робіт, реєстраційні журнали, які використовуються при проведенні робіт і після оформлення і затвердження є протоколами якості виконання робіт (записами за якістю).
Керівництво за якістю включає зведення про систему управління якістю апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, зокрема:
- призначення і область застосування;
- політику в області якості;
- загальні відомості про Управління справами;
- організаційну структуру;
- переліки процесів і послуг СУ;
- опис процесів СУ і їх взаємодія;
- перелік документації СУ;
- вимоги до СУ, а саме:
- відповідальність і повноваження керівництва Управління справами;
- процедури виконання робіт і надання послуг, або посилання на них;
- контроль за якістю виконання робіт і надання послуг;
- дії, що коректують і застережливі;
- внутрішній аудит;
- управління ресурсами (персонал, інфраструктура).
Відповідні методики і інструкції системи управління якістю, і при необхідності зовнішні нормативні документи доповнюють розділи Посібника.
Порядок управління Посібником за якістю встановлений в розділі 2 Посібника.
Керівництво за якістю, додатки до нього і інші документи, на які є посилання, забезпечують умови для дотримання вимог ДСТУ ISO 9001:2009 і нормативних актів, в яких встановлені вимоги до порядку виконання робіт/надання послуг і є головним документом для організації управління в області якості.
Процедури по управлінню документацією визначені в МСУ 4.2.3-01-2009 і встановлюють порядок:
- розробки, оформлення, перевірки і узгодження документації СУ (І 4.2.3-01-2009);
- затвердження і введення в дію документації СУ;
- тиражування і розповсюдження документації СУ;
- обліку, ідентифікації і зберігання документації СУ;
- періодичного перегляду і актуалізації документації СУ;
- внесення змін до документації СУ;
- контролю правильності оформлення і ведення документації СУ;
- ідентифікації і управління розповсюдженням документів зовнішнього походження, які Управління справами визначило як необхідні для планування і функціонування системи управління якістю;
- анулювання і вилучення документації СУ.
Процедури управління записами за якістю (протоколами) визначені в п.4.2.4 Посібника і МСУ 4.2.4-01-2009.
Відповідальність за виконання встановлених вимог і забезпечення керованих умов щодо конкретних видів документації визначена в Регламенті міністрів АРК, Положенні про Управління справами, Положення про структурні підрозділи і посадові інструкції, МСУ 4.2.3-02-2009.
Облік і зберігання юридичної, планово-економічної і фінансово–бухгалтерської документації здійснюється у відповідних структурних підрозділах Управління справами в установленому порядку з актуалізацією згідно офіційним виданням органів державної влади.
Інформаційний екземпляр документів СУ може видаватися в наступних випадках:
- укорочений варіант Посібника може розповсюджуватися в рекламних і інформаційних цілях;
- повний варіант Посібника, методик і інструкцій може передаватися за наявності договору про конфіденційність в контролюючі і інші організації.
При передачі документів стороннім організаціям на документи ставиться позначення «Інформаційний екземпляр». Інші умови передачі документів системи управління якістю стороннім організаціям не допускається.
Записи за якістю оформляються протоколами якості, форми і види яких встановлені відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009, а також вимог чинних нормативних актів, які встановлюють порядок виконання робіт в Управлінні справами. Записи за якістю демонструють відповідність встановленим вимогам результатів виконання робіт. Записи за якістю повинні бути чіткими, такими, що легко ідентифікуються і доступними.
Для кожного виду робіт перелік і форми записів за якістю встановлюються Регламентом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Положенням про Управління справами, методиками і інструкціями у вигляді типових форм.
Загальний порядок ідентифікації, зберігання, захисту, витягання, термінів зберігання і знищення записів за якістю встановлений в МСУ 4.2.3-01-2009, МСУ 4.2.4-01-2009. Процедури управління записами за якістю для конкретних видів робіт встановлені в методиках і інструкціях системи управління якістю Управління справами.
Категорія: Державні органи | Додав: Мозговий (17.05.2010) | Автор: Мозговий Вадим Вадимович E
Переглядів: 644 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Міні-чат
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Зареєстрованих: 0

Усі права захищені. Copyright Сайт "Зерна" © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz