Основні поняття теорії ймовірностей

ВИПАДКОВІ ПОДІЇ


Зміст

  1. Простір елементарних подій
  2. Операції над подіями
  3. Класичне означення ймовірності
  4. Елементи комбінаторики
  5. Аксіоми теорії ймовірностей
  6. Геометрична ймовірність

Простір елементарних подій

Для опису випадкових подій — наслідків експерименту — застосовують такі поняття: прості (елементарні) та складені випадкові події, простір елементарних подій.

Подія, що може відбутися внаслідок проведення однієї і лише однієї спроби (експерименту), називається простою (елементарною) випадковою подією.

Елементарні події позначаються wі (і = 1, 2, 3,…) і в теорії ймовірностей не поділяються на простіші складові.

Випадкова подія називається складеною, якщо її можна розкласти на прості (елементарні) події. Складені випадкові події позначаються латинськими великими літерами: A, B, C, D, … .

Кожному експерименту (спробі) з випадковими результатами (наслідками) відповідає певна множина W елементарних подій wi, кожна з яких може відбутися (настати) внаслідок його проведення: wі Î W. Множину називають простором елементарних подій.

Простір елементарних подій може бути як дискретним, так і неперервним. Якщо множина елементарних подій є зчисленною (зліченною), тобто всі її елементи можна перелічити або принаймні пронумерувати (кожній елементарній події поставити у відповідність один і тільки один елемент нескінченної послідовності натуральних чисел 1, 2, 3, …), то простір елементарних подій називають дискретним. Він може бути обмеженим і необмеженим.

У іншому випадку (тобто коли кожній елементарній події не можна поставити у взаємно однозначну відповідність певне натуральне число) простір елементарних подій називають неперервним.

Повенутися до змісту

Операції над подіями

Операції над подіями проводяться аналогічно операціям над множинами

Повенутися до змісту

Класичне означення ймовірності

Імовірністю випадкової події А називається невід’ємне число Р(А), що дорівнює відношенню числа елементарних подій m (0 m n), які сприяють появі А, до кількості всіх елементарних подій n простору Ω:

Р (А) = .

Для неможливої події Р (Æ) = 0 (m = 0);
Для вірогідної події Р (Ω) = 1 (m = n).
Отже, для довільної випадкової події

0 Р (А) 1.

Повенутися до змісту

Елементи комбінаторики

При розв’язуванні задач з теорії ймовірностей побудувати простір елементарних подій (множину Ω) можна не завжди.
Для більшості прикладних задач така побудова пов’язана з виконанням великого обсягу робіт, а нерідко й взагалі неможлива.

Щоб обчислити ймовірність тієї чи іншої випадкової події для певного класу задач із дискретним і обмеженим простором елементарних подій, необхідно вміти обчислити кількість n усіх елементарних подій (елементів множини Ω) і число m елементарних подій, які сприяють появі випадкової події.
Існує клас задач, в яких для обчислення n і m використовуються елементи комбінаторики: переставлення, розміщення та комбінації. У комбінаториці оперують множинами однотипних елементів.
Загалом множини бувають упорядковані та невпорядковані.
Множину називають упорядкованою, якщо при її побудові істотним є порядок розміщення елементів.
У противному разі множину називають невпорядкованою.

Повенутися до змісту

Аксіоми теорії ймовірностей

Імовірність подій не завжди можна визначити для будь-яких підмножин множини Ω (простору елементарних подій). У таких випадках доводиться обмежуватися певним класом підмножин, до якого висуваються вимоги замкненості відносно операцій додавання, множення та віднімання.

Повенутися до змісту

Геометрична ймовірність

Класичне означення ймовірності придатне лише для експериментів з обмеженим числом рівномірних елементарних подій, тобто коли множина Ώ (простір елементарних подій) обмежена.

Повенутися до змісту

© [Название организации], 2010. Всі права захищені.
Останні зміни: 17.02.2010 .